Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene verkoops-, leverings- en onderhoudsvoorwaarden van ATA IT BV, vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel in België te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Bosstraat 38, met met KBO  nummer 0425.233.053 alsmede, desgevallend, (hierna “ATA IT”).

 • Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ATA IT en op elke overeenkomst tussen ATA IT en haar klanten (“de Klant”). Ze zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant, zelfs indien dit anders zou zijn vermeld. Er kan slechts van worden afgeweken middels een bijzondere, schriftelijke en uitdrukkelijke overeenkomst hiertoe.

Een bestelling/opdracht van de Klant is slechts contractueel bindend voor ATA IT indien ATA IT de inhoud hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. Het aanwenden en/of bewaren door de Klant van om het even welk product dan wel de uitvoering van diensten door of met medeweten van de Klant, geldt als voldoende bewijs van de bestelling ervan door de Klant, als de aanvaarding van deze algemene voorwaarden en als toestemming om de desbetreffende producten en/of diensten te factureren.

Ingeval de Klant voor niet-professioneel gebruik beroep wenst te doen op de producten en/of diensten van ATA IT, dient hij deze hiervan voorafgaandelijk schriftelijk op de hoogte te brengen, zoniet zal hij beschouwd worden als een professionele gebruiker, handelend in het kader van zijn beroepswerkzaamheden.

 • Prijs

Prijsvoorstellen van ATA IT hebben in elk geval slechts een geldigheidsduur van 30 dagen.

De prijzen zijn gesteld ex works: BTW en andere belastingen of heffingen, kosten voor communicatie, vertaling, opleiding, verplaatsing en verblijf, en in het algemeen aantoonbare voorschotten, zijn niet inbegrepen in begrote prijzen of tarieven, tenzij uitdrukkelijk anders werd bepaald.
Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de verzendingskosten niet in de prijs begrepen.
Kosten voor spoedbestelling, spoedlevering of –interventies zijn altijd ten laste van de Klant. Alle bijkomende leveringen van diensten, op aanvraag van de Klant door ATA IT verricht, worden onmiddellijk afzonderlijk aan de Klant gefactureerd aan de op dat moment algemeen geldende tarieven.

Licentievergoedingen en andere vergoedingen welke bestaan uit recurrente betalingen, worden jaarlijks geïndexeerd op 1 januari op basis van de volgende formule:

 • nieuwe vergoeding=oude vergoeding [0.2+0.8 (Agoria-index van jaar n+1) / (Agoria-index van jaar n)].
 • Agoria index van jaar n is de index van het jaar n zoals gepubliceerd op de website van Agoria
 • Artikel 2.3. heeft geen betrekking op het aanbod van leveranciers van ATA IT. Waardoor eventuele prijsschommelingen van leveranciers ten alle tijde kunnen worden doorgerekend aan de Klant.

ATA IT behoudt zich het recht voor om de tarieven van haar producten en diensten jaarlijks aan te passen. Wanneer de levering van alle goederen en/of diensten niet plaatsvindt op het moment van het sluiten van de overeenkomst, kan de aangegeven prijs door ATA IT worden gewijzigd indien één of meer van de samenstellende kostprijselementen wijzigen. De prijs kan gewijzigd worden door o.a. maar niet beperkt tot de volgende objectieve parameters: [ bijvb. transport kosten etc.]

ATA IT zal de Klant hiervan op de hoogte brengen via e-mail 14 kalender dagen voor het doorvoeren van deze prijsstijging.

Indien de prijs hierdoor met 20 % of meer stijgt, kan de Klant het contract binnen de vijf (5) werkdagen na de bekendmaking van de nieuwe prijs, zonder enig recht op schadevergoeding, opzeggen bij aangetekend schrijven voor die goederen, die na het in voege treden van de nieuwe prijs moet worden geleverd. Hiervoor reeds betaalde sommen worden teruggestort. Indien de Klant niet reageert binnen bovenvermelde periode van vijf (5) werkdagen, impliceert dit zijn akkoord met de levering aan de aangepaste prijzen.

 • Leverings- en uitvoeringsmodaliteiten

De levering van goederen door ATA IT gebeurt ex works (INCOTERMS 2020). De risico’s verbonden aan de apparatuur gaan over op de Klant op het ogenblik van de levering. De Klant verzekert de risico’s op zijn kosten.
In geval van levering van goederen dient de Klant bij ontvangstname onmiddellijk alle afwijkingen (in min of in meer) met betrekking tot het juiste aantal colli’s en het bestaan van transportschade te vermelden op de bestellijst van de transporteur. Door aftekening van de bestellijst zonder bijkomende vermeldingen bevestigt de Klant zijn akkoord met de in ontvangstname van het juiste aantal colli’s en het ontbreken van transportschade.
Het ontbreken van een doos of transportverpakking bij levering wordt beschouwd als een manco. Een manco valt enkel ten laste van ATA IT op voorwaarde dat de Klant op de bestellijst van de transporteur melding maakt van het ontbreken van een doos of transportverpakking. Klachten omtrent de inhoud van een transportverpakking moeten schriftelijk binnen de 24 u na levering gemeld worden waarna ATA IT de klacht zal onderzoeken. In geval van ongegronde klacht behoudt ATA IT zich het recht voor nalevering / vervanging te weigeren. Alle geleverde goederen dienen bij de aanbieding door de transporteur in ontvangst genomen te worden.

De leveringsdata zijn bij benadering aangegeven. Alle tijdschema’s, termijnen en leveringsdata welke door ATA IT in opgestelde documenten worden weergegeven, zijn opgesteld in het kader van de veronderstellingen (assumpties) die ATA IT hiervoor in aanmerking neemt . ATA IT is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant zou oplopen wegens het niet tijdig kunnen uitvoeren van de levering. De uitvoering is afhankelijk van een aantal onzekere factoren en deze tijdschema’s, termijnen en/of leveringsdata vormen bijgevolg een indicatieve benadering. De eventuele overschrijding ervan geeft geen aanleiding tot om het even welke schadevergoeding, noch tot beëindiging van de contractuele relatie.
Elke klacht omtrent de levering, de staat, de werking en de conformiteit van goederen en/of diensten moet aan ATA IT binnen de 5 werkdagen na de levering per aangetekend schrijven betekend worden, op straffe van verval.

Inrichting en aanpassing van de plaats(en) waar de goederen en/of diensten worden geleverd zijn ten laste van de Klant, die aansprakelijk is voor alle schade aan apparatuur en/of software, evenals voor bijkomende kosten opgelopen door ATA IT als gevolg van niet tijdige, onjuiste of gebrekkige uitvoering ervan.

 • Betalingsmodaliteiten

Alle betalingen dienen te gebeuren binnen de 30 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek of schuldvergelijking, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Facturen dienen betwist te worden binnen een periode van 15 dagen vanaf hun dag van uitgifte, zoniet zullen ze worden beschouwd als geaccepteerd. Indien een gedeelte van een factuur te goeder trouw wordt betwist, dan zal het onbetwiste gedeelte onmiddellijk betaald worden. Na afhandeling van de betwisting, zullen alle bedragen die verschuldigd zijn aan ATA IT worden betaald met inbegrip van de hoger vermelde intresten, en zulks te rekenen vanaf de dag waarop de bedragen verschuldigd waren.

Wordt de betalingstermijn overschreden, dan is van rechtswege, door het enkel verschijnen van de vervaldag (conform art. 1139 B.W.), rente verschuldigd aan een percentage van minimum 1 % per maand, elke begonnen maand tellend voor een volledige. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de Klant en verschuldigd door het enkel overschrijden van de betalingstermijn. De (buiten) gerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 125 EUR.

Bij nalatigheid in de betaling kan ATA IT, na ingebrekestelling, lopende overeenkomsten annuleren of opschorten tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht van ATA IT op schadevergoeding.
Bovendien heeft ATA IT het recht om bij volgehouden wanbetaling de overeenkomst van rechtswege zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling schriftelijk te beëindigen zonder dat de Klant schadevergoeding kan eisen, onverminderd het recht van ATA IT op een schadevergoeding ten belope van de helft van de vergoeding welke voor deze resterende verbintenissen verschuldigd zijn , onverminderd het recht van ATA IT op een hoger bedrag op basis van bewezen schade.

Indien de kredietwaardigheid van de Klant daartoe naar oordeel van ATA IT aanleiding geeft, mag ATA IT, ook na het sluiten van de overeenkomst, van de Klant verlangen dat deze de door ATA IT gevraagde zekerheid stelt voor de betaling van de komende leveringen en mag ATA IT de levering(en) opschorten tot na de gevraagde zekerheid en/of de overeengekomen betalingsmodaliteit eenzijdig wijzigen. De geleverde apparatuur en onderdelen blijven eigendom van ATA IT zolang de Klant de hoofdsom alsook eventuele interesten en/of forfaitaire vergoedingen niet volledig heeft betaald. ATA IT kan beroep doen op het eigendomsvoorbehoud zonder voorafgaande betekening of ingebrekestelling.
De Klant zal de eventuele kosten dienaangaande dragen. De Klant verleent hierbij aan ATA IT het recht om op elk ogenblik de geleverde producten op te halen waar deze zich ook mogen bevinden. De Klant verbindt er zich hierbij toe de betrokken producten onmiddellijk mee te geven aan ATA IT en toegang te verschaffen tot de betrokken lokalen voor zover dit nodig is. Zonder medewerking van ATA IT is de Klant niet bevoegd de apparatuur of onderdelen daarvan die nog niet volledig zijn betaald aan derden in eigendom over te dragen, of aan derden enig zekerheidsrecht in de ruimste zin van het woord te verschaffen, op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid der verkoopprijs, en onverminderd ATA IT’s rechten uit voornoemd eigendomsvoorbehoud.

 • Garanties

De Klant kan zich slechts beroepen op de garantieverbintenissen die door de fabrikant, importeur of hoofdverdeler rechtstreeks t.a.v. de Klant worden aangegaan.

De garanties hieronder opgenomen gelden uitsluitend ingeval de geleverde software de eigendom is van ATA IT. ATA IT besteedt gepaste zorg aan de ontwikkeling van de software, met dien verstande dat standaardsoftware bestemd is voor de toepassing door een grote groep gebruikers en daardoor een algemeen karakter heeft. ATA IT garandeert dat de software met normale professionele zorg op een diligente en competente wijze wordt geleverd, in overeenstemming met de documentatie, en dat de software gedurende één jaar in overeenstemming met de documentatie zal functioneren.
Het binnen redelijke en commercieel haalbare grenzen corrigeren van elke niet-overeenstemming met deze garantie, is de enige verplichting van ATA IT, op voorwaarde dat de Klant ATA IT op voldoende duidelijke en schriftelijke wijze op de hoogte brengt binnen dertig (30) dagen nadat de software geleverd wordt of binnen dertig (30) dagen na succesvolle beëindiging van de aanvaardingstesten, indien toepasselijk.
Deze garantie is niet toepasselijk ingeval van foutief gebruik van de software of ongeoorloofde modificaties, noch andere oorzaken welke een vreemde oorzaak uitmaken voor ATA IT.
ATA IT garandeert niet en is niet verantwoordelijk voor de werking van producten of diensten geleverd door derden, en die niet verkocht worden door ATA IT, noch hun compatibiliteit of integratie, noch voor enige informatie die terzake wordt gegeven.

Met betrekking tot producten waarvoor ATA IT opteert geen erkenning van de fabrikant te bekomen voor het uitvoeren van de diensten na levering kan ATA IT de Klant hiervoor doorverwijzen naar een onderneming die wel instaat voor deze diensten. ATA IT verleent hierbij zo nodig wel bijstand bij het beroep doen op de standaardgarantie van de fabrikant.
De Klant brengt de producten op zijn kosten naar de onderhoudsdienst van ATA IT, tenzij er voor de betrokken producten standaard door de fabrikant een andere garantieformule voorzien is. In alle gevallen waarbij de geleverde tussenkomst niet wordt gedekt door de geldende garantie, worden naast de eraan gespendeerde tijd en kosten ook de wisselstukken gefactureerd tegen de op dat ogenblik geldende tarieven.
Enkel de Klant is verantwoordelijk voor de geschiktheid van de apparatuur en/of software om de door hem beoogde resultaten te bekomen. Ingeval van verkeerde productkeuze of gebrekkige productspecificatie in de bestelbon door de Klant, kan ATA IT onder geen voorwaarde verplicht worden tot terugname of ruiling van het niet geschikte product. De Klant dient zich voldoende te informeren over de karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en beperkingen van de apparatuur en/of software, alsook inzake de problemen van aanpassing, installatie/integratie en uitbreiding die zich kunnen stellen.
ATA IT wijst er de Klant op dat, bij het gebruik van dial-upverbindingen, het automatisch openen of open blijven van de connectie onder invloed van externe elementen en/of aangesloten apparatuur mogelijk is. In geen geval kan ATA IT verantwoordelijk gesteld worden voor de daaruit voortvloeiende communicatiekosten.
Bij installaties of prestaties door ATA IT i.v.m. internet, kan ATA IT in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van internet, noch voor “hacking”, misbruik van informatie, beschadiging of verlies van gegevens, de inhoud van de website(s) van de Klant en de conformiteit ervan met bestaande wetgeving en reglementering, kwaliteit van de telefoonverbinding of de gehuurde lijn, e.d.

De beschikbaarheid van producten en/of diensten wordt gegarandeerd voor zover dit in een bijzondere door beide partijen ondertekende overeenkomst uitdrukkelijk werd opgenomen, en dit voor de duurtijd van die overeenkomst en met betrekking tot de erin expliciet bepaalde producten en/of diensten.
Hetzelfde geldt met betrekking tot wisselstukkenbeschikbaarheid, met dien verstande dat wanneer de Klant weigert de wisselstukken te kopen, opgenomen op een lijst van voor het verder onderhoud van het product noodzakelijke wisselstukken waarvan de (vlugge) toelevering niet meer kan worden verleend, ATA IT door die weigering ontheven is van elke verdere dienstverleningsverbintenis met betrekking tot dat product.
ATA IT behoudt het recht om te bepalen welke personeelsleden aan de diensten worden toegewezen, en om personeelsleden in de loop van de dienstverlening over te plaatsen of aan andere zaken te wijden, met dien verstande dat het met inachtneming van de nodige vereisten inzake planning en allocatie van personeel, zal trachten om bepaalde verzoeken van de Klant met betrekking tot specifieke personen, na te leven. Beschikbaarheid van dienstverlening buiten de werkuren is slechts gewaarborgd in zoverre dit in een tussen beide partijen afgesloten overeenkomst werd opgenomen.

ATA IT Warranty Pack
Voor de producten waarvoor die mogelijkheid voorzien is in de prijslijst of offerte van ATA IT, kan de Klant bij aankoop van die producten een ATA IT Warranty Pack bijbestellen aan de voorwaarden vermeld in prijslijst of offerte van ATA IT, mits deze producten in België staan.

 • Intellectuele eigendomsrechten

In het kader van de uitvoering van Diensten kan ATA IT drie vormen van software leveren: (1) software die eigendom is van derden; (2) standaardsoftware welke eigendom is van ATA IT; (3) software op maat die voor de Klant wordt ontwikkeld. De Klant aanvaardt dat de software en de daarbij eventueel geleverde documentatie intellectuele eigendom en bedrijfsgeheimen van ATA IT of de derde-leverancier zijn.

Door de levering van producten of diensten worden geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt bepaald in een bijzondere overeenkomst. De oorspronkelijke eigenaar van de software behoudt alle rechten op de broncode. De Klant krijgt een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht op de software, onder de voorwaarden van de softwareontwikkelaar. De Klant heeft niet het recht om aanpassingen of wijzigingen aan te brengen aan de software en evenmin om de software bij derden te verspreiden of door derden te laten gebruiken, zelfs niet indien hij over de broncode beschikt. De Klant zal de software uitsluitend gebruiken voor zijn interne bedrijfsvoering, en zal de software niet in sub-licentie geven, noch distribueren, noch de software op een andere wijze ter beschikking stellen van een derde, een partner of aanverwant bedrijf of controlerende vennootschap. De Klant heeft slechts het recht om kopieën te maken of de software in licentie te geven aan een dochteronderneming waarover de Klant controle uitoefent in de mate dat dit uitdrukkelijk werd toegestaan in de licentieovereenkomst met ATA IT.

Software van derden: ingeval software die eigendom is van derden rechtstreeks door de Klant van de derde-leverancier wordt aangekocht dan wel door ATA IT wordt geleverd, zijn de leveringsvoorwaarden, licenties, garanties, voorwaarden van ondersteuning en andere contractuele voorwaarden toepasselijk die de derde-leverancier oplegt. ATA IT accepteert ter zake geen aanvullende verplichtingen. De Klant zal tijdig kennisnemen van deze voorwaarden, die hij accepteert en ondertekent.

Software van ATA IT: Ingeval ATA IT eigen standaardsoftware levert of software op maat ontwikkelt voor de Klant zijn deze Voorwaarden van toepassing. De intellectuele rechten op alle onderdelen van de software, alsook op de methodes, modellen, beschrijvingen, specificaties, modulen, documentatie, blijven eigendom van ATA IT. Alle aanvullingen en verbeteringen van de software en van de documentatie die door ATA IT worden uitgevoerd, blijven de exclusieve eigendom van ATA IT. De gebruiksrechten hiervan zijn onderworpen aan dezelfde regels als het gebruiksrecht betreffende de software zelf. Het feit dat de Klant (al dan niet tijdelijk) over de broncode van de software beschikt doet hieraan geen afbreuk.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in een bijzondere overeenkomst, zijn in een licentieprijs geen leveringskosten, noch installatiekosten, noch training, noch bijzondere documentatie, noch andere aan de software gerelateerde diensten inbegrepen. Wanneer ATA IT krachtens een bijzondere overeenkomst software installeert zal deze bij de beëindiging van de installatie als aanvaard worden beschouwd. Indien de Klant geen installatiediensten heeft gevraagd zal de software geaccepteerd zijn op het moment van de levering op de plaats van levering. Eventuele opmerkingen aangaande de conformiteit van de software moeten op het ogenblik van de levering of beëindiging van de installatie schriftelijk worden gemeld. De Klant zal de documenten die ATA IT voorlegt aangaande levering en installatie, ondertekenen voor ontvangst en daarbij eventuele opmerkingen vermelden.

Met betrekking tot software welke de eigendom is van een derde-leverancier, zal ATA IT aan de Klant alle informatie en handleidingen betreffende de software (“documentatie”) verschaffen die ATA IT heeft gekregen van de derde-leverancier, in de taal waarin deze documentatie werd gegeven. ATA IT zal geen enkele verplichting hebben bijkomende documentatie of documentatie in een andere taal te verstrekken aan de Klant indien dergelijke Documentatie niet wordt verschaft door de derde-leverancier.

Het is de Klant nooit toegestaan :

 • de software geheel of gedeeltelijk te decompileren, te wijzigen of na te bouwen, of een derde deze handelingen te doen uitvoeren.
 • de software of de documentatie of een deel daarvan te verspreiden, bekend te maken, te huren of te verhuren, dan wel aan een derde over te dragen, of op enige andere wijze te commercialiseren.
 • software van derden die door ATA IT wordt geleverd samen met eigen software van ATA IT, te gebruiken buiten het normale gebruik zoals voorzien onder deze Voorwaarden.
 • enige beveiligingssleutel die deel van de software zou uitmaken, te verwijderen of te wijzigen; indien des-activering van de sleutel noodzakelijk zou zijn, zal ATA IT hiertoe het nodige doen.

Indien de Klant zijn verplichtingen uit dit artikel niet nakomt, zal hij gehouden zijn tot vergoeding van alle schade door deze inbreuk teweeg gebracht, bepaald op een minimaal bedrag van 25 000 EUR. ATA IT kan door alle middelen van recht de reële schade bewijzen, indien deze meer bedraagt. Daarboven heeft ATA IT het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder enige gerechtelijke tussenkomst te verbreken en het systeem, met inbegrip van alle toebehoren, onmiddellijk terug te vorderen.

 • Contractbreuk

Indien de Klant zijn bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert of in gebreke blijft een geheel of een gedeelte van de goederen of diensten in ontvangst te nemen, heeft ATA IT het recht de ontbinding van het contract te eisen zonder enige gerechtelijke tussenkomst of de nakoming ervan.
De schade door ATA IT geleden, beloopt minimaal 50 % van de waarde van de bestelling of het niet nagekomen gedeelte ervan, met dien verstande dat ATA IT door alle middelen van recht de reële schade kan bewijzen, indien deze meer bedraagt.
ATA IT kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling verbreken in het geval de Klant een uitstel van betaling zou aangevraagd hebben, of in staat van faillissement, of kennelijk onvermogen zou zijn.
ATA IT en de Klant zijn bovendien gerechtigd om de tussen hen bestaande contractuele relaties onmiddellijk en bij aangetekend schrijven te beëindigen in geval van faillissement of vereffening van de tegenpartij, of welk danige zwaarwichtige oorzaak die haar rechten ernstig in het gedrang brengt.

 • Afwerving

Tijdens de hele duur van de dienstverlening door ATA IT en tijdens een periode van 12 maanden vanaf de beëindiging ervan, verbindt de Klant zich ertoe, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de ATA IT, geen enkel personeelslid van ATA IT dat werd ingeschakeld als uitvoerder van de opdracht, rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of hem/haar werkzaamheden te laten uitvoeren buiten het kader van een overeenkomst tussen ATA IT en de Klant.
Ditzelfde verbod geldt met betrekking tot aangestelden van ATA IT die instaan voor de dienstverlening bij de Klant doch geen personeelslid van ATA IT zelf zijn, alsook met betrekking tot afgevaardigden van ATA IT die tijdens de uitvoering van de dienstverlening ingezet worden als vervanger van de in de overeenkomst vermelde uitvoerder(s) of als extra uitvoerder.
De overtreding van dit verbod zal aanleiding geven tot een schadevergoeding, forfaitair vastgesteld op een jaar bruto wedde van het betrokken personeelslid. Eenzelfde schadevergoeding is verschuldigd door de Klant die, met de bedoeling dit verbod te omzeilen, op eender welke andere manier hetzelfde resultaat bereikt.

 • Overmacht

Overmacht in hoofde van een leverancier zal gelijkgesteld worden met overmacht in hoofde van ATA IT.
Er is sprake van overmacht bij alle abnormale en onvoorzienbare gebeurtenissen die de uitvoering van een verbintenis voor een van de partijen onmogelijk maken, voor zover die gebeurtenissen niet zijn toe te schrijven aan een fout van die laatste. Storingen in telecommunicatievoorzieningen en overheidsbeslissingen die een ernstige impact hebben op de dienstverlening worden steeds aanzien als overmacht.
Onder overmacht wordt tevens gerekend het niet of niet tijdig nakomen door een derde van zijn verplichtingen die deze ten opzichte van een van de partijen heeft genomen, tenzij kan aangetoond worden dat zulk in gebreke blijven mede zou te wijten zijn aan de partij in kwestie.
Technische moeilijkheden kunnen gelijk gesteld worden met overmacht wanneer zij de exacte uitvoering van de overeengekomen diensten dermate bemoeilijken dat een exacte uitvoering onredelijk zou zijn. In zulk geval zal ATA IT gerechtigd zijn om redelijke tussenoplossingen toe te passen zoals workarounds of probleemvermijdende restricties, en in geval zulke oplossingen evenmin mogelijk zijn, zal de moeilijkheid aanzien worden als overmacht.
Ingeval van overmacht zijn de Klant en ATA IT gerechtigd de nakoming van hun verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van zodanige overmacht, zonder tot enige schadevergoeding te kunnen worden verplicht.

 • Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid die ATA IT kan oplopen, vloeit voort uit een inspanningsverbintenis en is bepaald als volgt:

ATA IT zal gehouden zijn om de door haar (personeel) veroorzaakte en door de Klant degelijk bewezen schade te herstellen, echter tot maximum het laagste van volgende bedragen nl. hetzij 10 % van het bedrag door de Klant verschuldigd voor de betrokken levering of dienstverlening, hetzij een bedrag van 25 000 EUR, en dit ongeacht of de vordering ingesteld is op contractuele dan op buitencontractuele grondslag.

Wordt uitgesloten:

 • de vergoeding door ATA IT voor enige indirecte schade; financiële en commerciële verliezen; winstderving, verhoging van algemene kosten; personeelskosten; storing van planning; verlies van de verwachte winst; kapitaal; cliënteel; e.d.
 • de vergoeding van alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van het geleverde product zelf.
 • de vergoeding van schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door apparatuur of software geleverd of aangemaakt door derden, of door enig ander element aanwezig in het bedrijf van de Klant, of in het bedrijf van de Klant gebracht na de totstandkoming van de overeenkomst.
 • Geven in geen geval aanleiding tot schadevergoeding, alle vorderingen door een derde tegen de Klant gericht.
 • ATA IT zal nooit verantwoordelijk zijn voor schade die geheel of gedeeltelijk te wijten is aan een tekortkoming van de Klant zelf of van derden, of die door hen kon vermeden of beperkt worden. De Klant is verantwoordelijk voor de uitvoering van de nodige maatregelen inzake veiligheid, back-up en algemeen beheer van zijn IT systeem
 • GDPR

In de mate dat partijen persoonsgegevens verwerken zal ATA IT de maatregelen nemen die redelijk en gepast zijn ter bescherming van deze persoonsgegevens overeenkomstig de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679, binnen de grenzen aangegeven door de verwerkersovereenkomst die partijen eventueel zullen sluiten.

 • Reconstructie van gegevens en programma’s

Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk voor het instellen van procedures die hem toelaten op elk ogenblik verloren of gewijzigde bestanden, gegevens of programma’s te reconstrueren, ongeacht de oorzaak van het verlies of de wijziging.
De Klant dient op zijn minst op elk ogenblik over de nodige back-up kopieën van zijn computerprogramma’s, bestanden en gegevens te beschikken.

Inzake virussen is de verantwoordelijkheid van ATA IT beperkt tot het installeren van antivirusprogramma’s indien de Klant dit uitdrukkelijk bij ATA IT bestelt. ATA IT kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor virussen in het systeem van de Klant en de gevolgen daarvan.

 • Import en export

De Klant garandeert alle toepasselijke import- en exportregelingen na te leven. Bovendien vrijwaart de Klant ATA IT van iedere aansprakelijkheid op grond van overtreding van toepasselijke import- en exportregelingen in geval de Klant zelf in- of uitvoert. In dat geval wordt de Klant, met uitdrukkelijke uitsluiting van ATA IT, geacht de exporteur en/ of importeur te zijn.

 • Algemeenheden

Het nalaten door ATA IT van het uitoefenen van enig van zijn rechten vormt geen verzaking of verval van dit recht, en zal geen afbreuk doen aan enig ander recht van ATA IT uit hoofde van de overeenkomst.

De overeenkomst bindt de partijen, hun opvolgers en rechtverkrijgenden. De zaakvoerders van personenvennootschappen zijn hoofdelijk en solidair gehouden tot de door hun vennootschap aan ATA IT verschuldigde betalingen. Zonder voorafgaande wederzijdse toestemming is het partijen niet toegelaten de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. Dit verbod sluit evenwel het recht van schuldvorderingsoverdracht niet uit in hoofde van ATA IT.

De Klant verleent ATA IT toestemming voor gebruik van zijn naam en logo ten behoeve van intern gebruik en commerciële activiteiten. Publicaties en persberichten waarin gericht gebruik wordt gemaakt van naam en logo van enkel de Klant (i.p.v. algemene berichtgeving met een overzicht van klanten) zullen vooraf aan de Klant worden gemeld.

 • Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
De Klant verbindt zich ertoe, klachten met betrekking tot de werking van de apparatuur en/of software, voorafgaandelijk aan elke gerechtelijke vordering, voor te leggen aan ATA IT.
ATA IT beschikt over één (1) maand om de gegrondheid van de klachten na te gaan.
Elke betwisting in verband met deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Mechelen, en dit zowel voor nationale als internationale transacties.